Polityki prywatności i stosowania plików cookies

I. Wprowadzenie do Polityki Prywatności.

W niniejszej Polityce Prywatności określono zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o. (dalej Spółka)., w skład, którego wchodzą obiekty: Hotel BUKOVINA, Termy BUKOVINA oraz Hotel Harnaś.

Dotyczy ona:

- korzystania z naszych usług i produktów,

- współpracy z naszymi klientami i kontrahentami,

- odwiedzin na naszych stronach www. i profilach społecznościowych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Spółka działa
w oparciu o wewnętrzne procedury i regulaminy, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej RODO). 

Spółka wykorzystuje w swojej działalności wyłącznie dane niezbędne do realizacji każdego z celów, dla których dane osobowe są przetwarzane.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług jest Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Sportowej 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000133262 (zwana dalej jako: „Administrator”).

III. Inspektor Ochrony Danych

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych (IOD),
z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bukovina.pl, bądź w formie listownej na adres: Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

IV. Kategorie przetwarzania danych

W związku z prowadzoną działalnością przez Spółkę, w uzasadnionych przypadkach, możliwe jest przetwarzanie następujących danych osobowych:

 

1. W przypadku działań przed zawarciem umowy, zawarcia i realizacji umowy
o świadczenie usług:

- imię i nazwisko,

- imię i nazwisko osoby nieletniej,

- adres zamieszkania,

- nr PESEL,

- data i miejsce urodzenia (w przypadku braku Nr PESEL),

- kraj zamieszkania turysty zagranicznego,

- orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku chęci skorzystania z rabatów ze względu na niepełnosprawność),

- dane dotyczące zdrowia, w przypadku korzystania z zabiegów (min. kosmetycznych, tlenoterapii hiperbarycznej)

- nr telefonu,

- nr rejestracyjny samochodu,

- dane osobowe zawarte w korespondencji,

- informacje o pobycie, rodzaj zamawianych usług,

- nazwa firmy,

- NIP,

- REGON,

- nr konta,

- nr karty bankomatowej/kredytowej,

- inne niezbędne dane, np. w celu zwrócenia zapomnianych przedmiotów,

- wygląd (sylwetka).

 

2. W przypadku działań marketingowych:

- imię i nazwisko,

- nazwa firmy,

- adres e-mail,

- nr telefonu,

- nick w portalu społecznościowym.

 

3. W przypadku automatycznego gromadzenia informacji:

- informacje o urządzeniu,

- pliki cookie,

- adresy IP,

- informacje o przeglądarce,

- inne informacje o użytkownikach i ich zachowaniach.

V. Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe, które są przetwarzane przez Spółkę otrzymujemy bezpośrednio od Pani/Pana lub innych upoważnionych przez Pani/Pana osób lub podmiotów, w związku
z prowadzoną przez nas działalnością, a także automatycznie np. poprzez gromadzenie plików „cookie”.

VI. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenia zgody przez uczestnika, tj.:

- rozpoczęcia działań marketingowych usług własnych,

- przesyłania newsletterów drogą elektroniczną,

- zapisywania danych w plikach „cookie”,

- organizacji konkursów.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcia działań na żądanie osoby, tj.:

- podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,

- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Spółkę,

- potwierdzenia wykorzystanych przez osobę usług oferowanych przez
Spółkę,

- przyjęcie rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacyjnego on-line.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj.:

- rozpatrywania skarg i reklamacji,

- archiwizacji danych osób korzystających z udokumentowanych usług oferowanych przez Administratora,

- rozliczeń rachunkowych, fiskalnych, podatkowych.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO – ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą tj.:

- przetwarzanie danych osób towarzyszących, w tym dzieci korzystających
z usług hotelowych, basenowych lub strefy Wellness (w uzasadnionych przypadkach).

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.:

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania zawartej umowy,

- zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym
(w tym bezpieczeństwa pracowników), porządku oraz ochrony mienia,

- prowadzenia marketingu bezpośredniego innego, niż na podstawie zgody (karty rabatowe, programy lojalnościowe, wysyłanie okazjonalnych upominków lub kartek świątecznych),

- udzielanie odpowiedzi na zapytania użytkowników, kierowane przy użyciu formularza kontaktowego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych podanie danych osobowych jest niezbędne. Odmowa podania ww. danych będzie implikować brak możliwości wykonania usługi.

Dane osobowe jawne, które podaje Pan/Pani w serwisach społecznościowych (publikowanie komentarzy, opinii), nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności ze względu na brak możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami.

VII. Profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny lub które wpływają na Państwa w podobny sposób. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do realizacji działań marketingowych
(w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Państwa zainteresowań
i mierzenia ich skuteczności) oraz dostosowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  Nie ma to jednak wpływu na Państwa sytuację prawną. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeżeli miałoby ono negatywny wpływ na Państwa prawa i obowiązki. 

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), czyli do państw trzecich, a także do organizacji Międzynarodowych.

IX. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami zebranych danych osobowych będą:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia lub upoważniono ich do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z poleceniem Administratora,

- podmioty świadczące usługi dla Spółki:

hostingowe i informatyczne,

prawne i ubezpieczeniowe,

księgowe,

doradcze,

kurierskie i pocztowe,

zarządzania bazą kontaktów newsletterowych i wysyłki newsletterów,

prowadzenia modułu rezerwacyjnego na naszej stronie internetowej,

prowadzenia marketingu,

realizujące zadania w związku ze współpracą z Spółką,

- organy i służby państwowe na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych, 

- właściciele serwisów internetowych/wyszukiwarek Google, YouTube, Facebook oraz innych serwisów, których wtyczki mogą znajdować się na stronach internetowych Spółki i profilach społecznościowych.

X. Czas przetwarzania

1. W przypadku zawarcia umów o świadczenie usług dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 

dane związane z zawieraniem i realizacją umowy oraz korzystaniem przez Gości z usług hotelowych - przez wynikający z przepisów prawa okres dotyczący obowiązków podatkowych (5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowania oraz dowody księgowe i sprawozdania zostały zakończone) lub roszczeń cywilnoprawnych (6 lat
z upływem okresu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem usługi, przypadającym na ostatni dzień  roku kalendarzowego), w zależności który z nich nastąpi później;

dane związane z ułatwieniem realizacji usług i zapewnieniem ich najwyższej jakości, w tym działań dotyczących zgłoszonych uwag i reklamacji - przez okres do zakończenia obsługi takich spraw, chyba że w określonym przypadku niezbędne będzie ich przechowywanie przez okres, o którym mowa w punkcie poprzedzającym;

dane dotyczące zapewnienia porządku, bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się na terenie Hotelu, a także komfortu pobytu Gości (w tym osób towarzyszących i dzieci) - przez okres niezbędny dla realizacji takiego celu, przy czym dane przetwarzane w związku z monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte poprzez nad grywanie;

dane związane z zapewnieniem zgodności działania z pozostałymi przepisami prawnymi – przez okres wynikający z takich przepisów;

dane osób, korzystających z usług Hotelu BUKOVINA oraz Hotelu HARNAŚ, podlegające archiwizacji w formie papierowej (karty pobytu) - przez okres 3 lat, ze względu na przedawnienie roszczeń klientów. Następnie będą utylizowane przez uprawniony podmiot, z którym Spółka zawarła umowę powierzenia.

Karty pobytu, które zawierają zapis o wyrażonej przez klienta zgodzie marketingowej będą przechowywane, aż do czasu wycofania tej zgody.

dane osób towarzyszących korzystających z usług hotelowych oraz usług strefy Wellness - będą przetwarzane do momentu ustania celu. Następnie będą archiwizowane w systemie BETASI (przez okres 20 lat). Dane dzieci zbierane w systemach rezerwacyjnych (np. w celu wykonania usługi oferowanej przez strefę Wellness) będą usuwane w momencie ustania celu przetwarzania.

2. W innych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji celu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych przez Administratora.

XI. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Prawa osób, których dane dotyczą.

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, uzyskania informacji
o przetwarzaniu Pani/Pana danych,

sprostowania (poprawiania i uzupełniania) danych,

ograniczenia przetwarzania danych,

usunięcia danych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 

Dodatkowo osobom, których dane osobowe są przetwarzane w ramach monitoringu, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO: 

prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie
i danych do kontaktu;

prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,

prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących,

prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych,

prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

W celu zgłoszenia żądań związanych z realizacją ww. praw można złożyć pisemny wniosek na adres: Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź
w formie elektronicznej na adres: iod@bukovina.pl

XII. Polityka cookie

1. Przy pierwszej wizycie na stronie hotelbukovina.pl, termybukovina.pl, hotelharnas.com użytkownik jest informowany o używaniu plików „cookie”. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików „cookie”. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki cookie można znaleźć TUTAJ.

XIII. Gromadzenie danych osobowych osób poniżej 18 roku życia (dzieci)

Nie gromadzimy świadomie, ani nie zabiegamy o żadne dane osobowe osób poniżej 18. roku życia, ani też świadomie nie zezwalamy takim osobom na dokonywanie rezerwacji w naszym hotelu. Jeśli dowiemy się, że weszliśmy w posiadanie danych osobowych osoby poniżej 18. roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, bezzwłocznie przystąpimy do usunięcia tych danych. Jeśli Pan/Pani uważa, że mamy lub możemy mieć dane na temat osoby poniżej 18. roku życia albo od niej pochodzące, prosimy o kontakt z nami pod adresem iod@bukovina.pl.

Dane osób niepełnoletnich przetwarzane są jedynie w przypadku korzystania z usług oferowanych przez Termy BUKOVINA oraz Wellness BUKOVINA. W tych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Ze względu na zainstalowany monitoring wizyjny we wszystkich obiektach wchodzących w skład BTG, przetwarzamy dane osobowe w postaci wizerunku. Robimy to jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników), porządku oraz ochrony mienia.

XIV. Kontakt z nami

Mając na uwadze zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych przez Spółkę usług, zachęcamy Panią/Pana do przesyłania pytań, komentarzy, uwag lub wniosków dotyczących niniejszej Polityki prywatności na adres: iod@bukovina.pl
 

Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o.

 

Cookie-Einstellungen verwalten
Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert